Avís legal

Aquesta botiga online és administrada per:

HANDYCAT IDP S.L.
NIF B43490044
C/ Artesans, 11-C. Pol. Industrial. 43800 Valls. Tarragona.
E-mail: Servei al Client
Tel. (+34) 977 609 003

En accedir a la nostra web s'accepta que HANDYCAT IDP S.L. no es responsabilitza de cap dany, directe o indirecte, derivat de l'accés i/o l'ús d’aquesta botiga online.

HANDYCAT IDP S.L. s'esforça per incloure informació precisa i actualitzada a la pàgina. Malgrat això, i eventualment, aquesta informació pot ser errònia o incompleta. HANDYCAT IDP S.L. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en el contingut.

La marca HANDYCAT i el seu logo són propietat exclusiva de HANDYCAT IDP S.L. L'accés no implica en cap cas llicència de cap tipus per a la seva reproducció i/o distribució, excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de HANDYCAT IDP S.L.

Els drets d'autor del material contingut en aquesta pàgina web és propietat de HANDYCAT IDP S.L. i no pot ser utilitzat excepte que hi hagi consentiment previ i exprés per escrit de HANDYCAT IDP S.L.

Propietat del contingut de la botiga online

Totes les il·lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualsevol altre element que formi part de la web són propietat exclusiva de HANDYCAT o es compta amb autorització expressa sobre ells.

Els elements d'aquesta botiga online estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda dels productes identificats amb la marca HANDYCAT o d'altres marques distribuïdes per HANDYCAT IDP SL. La còpia o utilització dels esmentats elements no comporta la transferència de cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, queda expressament prohibida la reproducció, publicació, transmissió, modificació o distribució per qualsevol mitjà dels elements configuratius (software inclòs) d'aquesta botiga online.

De les visites que rep la botiga online, el servidor en reconeix automàticament: l'adreça IP, data i hora d'entrada i sortida i els fitxers que s’han descarregat.

Les dades personals que es facilitin seran tractades d'acord amb REGLAMENT (UE) 2016/2017 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades RGPD) i amb la resta de la normativa concordant vigent a Catalunya. Podeu veure la informació bàsica aquí

Només arxivem aquelles dades que se'ns proporcionen voluntàriament. Aquestes dades només seran utilitzades per a enviar informació sobre qualsevol tema, activitat o esdeveniment relacionats amb HANDYCAT IDP S.L.

Si no desitges rebre aquesta informació et preguem que ens ho comuniquis per escrit a HANDYCAT IDP S.L. Dpt. Att. al Client c/ Artesans, 11-C. Pol. Industrial. 43800 Valls. Tarragona o via correu electrònic.

La botiga online de HANDYCAT pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per desenvolupar determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única fi de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran per recollir informació de caràcter personal.

Pots dirigir qualsevol aclariment o consulta sobre aquestes normes al Departament d'Atenció al client, tel. (+34) 977 609 003 o via correu electrònic.

© 1996 - 2020 HANDYCAT IDP S.L. Tots els drets reservats.